1 year ago

Riwayat Pahatan JEPARA

pada masa lalu, terdapat seorang raja Jepara yang memiliki isteri amat adiwarna. Melimpah orang memuji kecantikannya, bahkan maharani itu sorangan hendak dibuatkan patung dirinya.

Make your blog famous

create a blog